Historia


4
Niemieccy konfidenci i prowokatorzy z dużymi sukcesami pe­netrowali również obóz lewicy polskiej, zwłaszcza o orientacji komu­nistycznej, zadając mu wiele ciężkich strat. Polska Partia Robotnicza (PPR) była bardzo aktywna w podziemiu. Działała jednak wyraźnie na uboczu. Wbrew temu, co nachalnie usiłowała wmawiać propaganda w okresie PRL i tzw. partyjni historycy, PPR […]

O śmierci Nowotki i Mołojców – Akcje Gestapo i AK ...


W artykule pt. „Pośrednictwo jako forma reprezentacji politycznej” („Myśl Marksistowska” nr 5/89) rozpatrywałem zjawisko, które odzwierciedla rodzenie się bonapartystycznej formy rządów. Natomiast w tym artykule ograniczę swe zadanie do próby ukazania, na czym polega klasowość bonapartyzmu jako dyktatury wojskowo-biurokratycznej, racjonalizowanej mitem wielkiej jednostki oraz mitycznym ujęciem roli armii i biurokracji […]

Klasowy kontekst bonapartyzmu


W swej książce „Teoria materializmu historycznego”1 próbowałem nie tylko powtórzyć to, co powiedziano już wcześniej, ale też, z jednej strony, sformułować w nieco inny sposób to samo, z drugiej zaś – uściślić i rozwinąć założenia teorii materializmu historycznego, głębiej rozpracować jego problemy. Jak wiadomo, Engels na krótko przed swoją śmiercią […]

O ujęciu problemów teorii materializmu historycznegoBadania prowadzone nad ewolucją metody N. I. Bucharina winny być obiektywne i historyczne. Problematyka jest bardzo złożona, przy czym złożoność tę pogłębia fakt, że Bucharin był przede wszystkim ekonomistą. Ekonomiczny charakter miała jego pierwsza publikacja, zaś ostatnią opublikowaną za jego życia pracą był cykl artykułów na łamach gazety „Izwiestia” zatytułowany […]

O ewolucji metodologicznych poglądów Bucharina


1. KONIECZNOŚĆ ZNIESIENIA KAPITALIZMU Problematyka socjalizmu zarysowana w przedwojennej twórczości Oskara Langego jest uwikłana przede wszystkim w jego teoretyczną krytykę kapitalizmu. Obejmuje ona refleksję nad ekonomicznymi i politycznymi procesami, które w ramach kapitalizmu prowadzą do zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą i zorganizowania planowej gospodarki socjalistycznej. O. Lange wyróżnia dwa […]

Koncepcja socjalizmu w poglądach Oskara Langego z lat trzydziestych


Każda rocznica skłania do refleksji nad przebytą drogą. Dla nas, komunistów, rocznica Rewolucji Październikowej ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie. Uosabiając bowiem sobą 69 lat zmagań na polu urzeczywistniania w praktyce społecznej założeń naszego ruchu, zmusza nas do zastanowienia się nad sensem tych lat. Godzi się pokrótce przypomnieć, co na temat […]

Rewolucja Październikowa a „lewicowy komunizm”Po prawie trzydziestu latach od momentu wznowienia w Polsce Ludowej wraca dziś „Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek” — Juliana Bruna-Bronowicza. Wraca — ale czy i jak będzie żyła? Bo gdy po raz pierwszy ukazała się w międzywojniu po przewrocie majowym — zdawała się przede wszystkim demaskacją intelektualnego, politycznego i ideowego statusu […]

Inteligenci stanu peryferyjnego


Kształtowanie się marksizmu jako nurtu teoretycznego wiązało się nie tylko z nowym spojrzeniem na świat i ujęciem rzeczywistości, z odkryciem praw rządzących rozwojem przyrody, myślenia i życia społecznego. Proces kształtowania się teorii marksizmu wymagał także dostosowania dotychczasowego, tradycyjnego aparatu kategorialnego do tego nowego sposobu postrzegania świata. W miarę bowiem odchodzenia […]

Kategoria „społeczeństwo obywatelskie” i jej przezwyciężenie w myśli K. Marksa


I Po wydarzeniach z sierpnia 1980 r. problem walki z biurokratyzmem pojawia się jako istotny wątek wszystkich sporów i dyskusji o kształt i przyszłość społeczeństwa polskiego. W jego efektywnym rozwiązaniu widziano (i widzi się nadal) sposób na unikanie kryzysów, harmonijny rozwój społeczny, realizację postulatów sprawiedliwości. Jednak samo pojęcie biurokratyzmu stało […]

Krytyka biurokratyzmu jako kryptokrytyka realnego socjalizmu