Organizacje terenowe


Na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych SMP, związanych miejscem zamieszkania lub miejscem pracy z określonym regionem kraju lub miejscowością, Zarząd Główny może powołać koło terenowe Stowarzyszenia.

Koło terenowe realizuje cele statutowe Stowarzyszenia na określonym w uchwale o jego powołaniu terenie, posługując się środkami przewidzianymi przez Statut oraz kierując się prawomocnymi postanowieniami władz Stowarzyszenia.