Archiwum dnia: 22 lutego 1988


Kategoria praktyki jest niewątpliwie centralną kategorią filozofii marksistowskiej. Sformułujemy tutaj zestaw kilku pytań, z których każde będzie wymagać szczegółowej dyskusji. Są to pytania następujące: a) Pytanie o pojęcie praktyki społecznej. Wchodzi tu najpierw problem relacji kategorialnej między praktyką a pracą, związane z nim zagadnienie intencjonalności praktyki, następnie zaś kwestie zasadności […]

Wacław Mejbaum – Teoria praktyki


1. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU „Ludzie sami tworzą swoją historię — czytamy w Osiemnastym brumaire’a Ludwika Bonaparte — ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz w takich, jakie już zastali, w okolicznościach danych i przekazanych”1. Podobnych sformułowań niemało znajdziemy również w tekstach Engelsa. A oto jedno z […]

Stanisław Rainko – Tworzenie i determinacja


1. KONIECZNOŚĆ ZNIESIENIA KAPITALIZMU Problematyka socjalizmu zarysowana w przedwojennej twórczości Oskara Langego jest uwikłana przede wszystkim w jego teoretyczną krytykę kapitalizmu. Obejmuje ona refleksję nad ekonomicznymi i politycznymi procesami, które w ramach kapitalizmu prowadzą do zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą i zorganizowania planowej gospodarki socjalistycznej. O. Lange wyróżnia dwa […]

Koncepcja socjalizmu w poglądach Oskara Langego z lat trzydziestych