Archiwum dnia: 18 grudnia 2023


Rola przypisana pracy w republice proletariackiej (rola tak radykalnie różna od tej, którą uznaje społeczeństwo burżuazyjne) daje początek nowej moralności, która zmienia mentalność mas pracujących i zmusza je do myślenia i reagowania inaczej, niż w przeszłości. W rezultacie widzimy wiele przejawów działalności człowieka w nowym świetle i z tego nowego […]

Aleksandra Kołłontaj – Emancypacja kobiet poprzez pracę


I Największa praca na temat zagadnienia rodziny w literaturze marksistowskiej, Engelsa «Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa»1 pojawiła się trzydzieści sześć lat po Manifeście Komunistycznym. W Manifeście i w innych wcześniejszych pracach Marksa i Engelsa znajdujemy kilka poglądów na ten temat, które rzucają światło na źródło i rozwój ich późniejszych […]

Bernhard Joseph Stern – Engels o rodzinie


„Rewolucyjni komuniści muszą być tymi, którzy, zbiorowo zahartowani przez doświadczenia walki z wynaturzeniami ruchu proletariackiego, mocno wierzą w rewolucję i mocno jej pragną, ale nie jak ktoś, kto wierzy, że może ubiegać się o kredyt, oczekiwać należnej zapłaty i pogrążałby się w rozpaczy i zniechęceniu, gdyby termin płatności miał zostać […]

ICP – Tak, jesteśmy dogmatykami