Globalizacja
Cywilizacja w XXI wieku narodziła Globalczyka. Takiego statystycznego polskiego Kowalczyka, ale w skali globalnej. Jest on więc efektem wzrastającej złożoności sieci powiązań wpływających na funkcjonowanie charakteru społecznego jednostki, który rozwija się jako rezultat podstawowych doświadczeń i sposobu życia zbiorowego. Decydujący wpływ ma struktura ekonomiczna oraz system wychowania, który jej odpowiada[1]. […]

Czas GlobalczykaUwagi od tłumacza: Choć nie mam zwyczaju mówić ludziom, jak mają myśleć i jaką ocenę mają przydać danym poglądom wyrażonym w tekście (mimo wszystko liczę na ich organ umieszczony w czaszce i zdolność do samodzielnego wyciągania wniosków), wyjątkowo kilka słów wstępnych: Publikowany poniżej w tłumaczeniu tekst Karola Kautsky’ego (uchodzącego niegdyś […]

Karol Kautsky – Ultra-imperializm


1. Komunistyczna Partia Grecji (KKE) od samego początku potępiała rosyjską inwazję na Ukrainę i wyrażała solidarność z ludnością Ukrainy. Od co najmniej dekady ludność Ukrainy płaci cenę za rywalizację i interwencje w sprawie podziału rynków i stref wpływów z jednej strony między USA, NATO i Unię Europejską oraz za strategię […]

Uchwała Komitetu Centralnego KKE (Komunistycznej Partii Grecji) w sprawie wojny ...


1
Prawidłowa analiza imperializmu ma decydujące znaczenie dla przyszłości ruchu komunistycznego i robotniczego. Stanowi o różnicy między porażką a sukcesem! W czerwcu 2016 r. Andrew Murray wygłosił w Marx Memorial Library (londyńska Biblioteka Pamięci Marksa – przyp. tłum.) wykład pt. „Sto lat Leninowskiego Imperializmu”1. Minęło pięć lat i można ocenić jego […]

Lars Ulrik Thomsen – Imperializm w XXI wiekuHybrydowa wojna na sposób amerykański Ponieważ wojna jest zawsze kontynuacją polityki wewnętrznej tylko innymi, zbrojnymi metodami. To możemy powiedzieć, że kapitał prowadzi zawsze dwie wojny – jedną z wrogiem wewnętrznym, a drugą z wrogiem zewnętrznym. Od 2022 roku, a więc jeszcze przed Specjalną Operacją Wojskową, wyraźnie wzrasta liczba strajków w […]

Przyczyny Specjalnej Operacji Wojskowej (część III)


Od wielu lat – począwszy od internacjonalistycznej opozycji wobec wojny w Czeczenii – nasza mała grupa komunistyczna prowadzi propagandę i upowszechnianie teoretycznych i praktycznych zasad naukowego marksizmu i leninizmu za pomocą książek wydawanych przez nasze wydawnictwo Nowy Prometeusz, a następnie gazetę Proletariacki Internacjonalizm. Naszym celem jest zakorzenienie rewolucyjnej mniejszości wśród […]

Rosyjski „Nowy Prometeusz” o sytuacji bieżącej


Od Redakcji: Publikujemy stanowisko w bieżącej sytuacji geopolitycznej wydane przez włoską partię polityczną „Lotta Comunista” („Walka komunistyczna”). Choć istnieje instytucjonalnie od 1965 roku jest to praktycznie nieznana w Polsce formacja odwołująca się do pierwotnego/klasycznego marksizmu (wykracająca poza dobrze znany, ale ubogi poznawczo schemat stalinizm-trockizm-maoizm-anarchizm). W związku z nawiązanymi kontaktami międzynarodowymi […]

Lotta Comunista – Kryzys porządku światowego i rewolucjaIdea demokracji została przekształcona przez neoliberalny kapitalizm w światową tyranię ludzkiej wulgarności i idiotyzmu. Właśnie demokratycznie wybrano nowego prezydenta Argentyny, Javiera Mileia, człowieka, który zaproponował wolny handel dziećmi, zwolennika zniszczenia państwa, zniesienia ochrony socjalnej i wszelkich form solidarności obywatelskiej. Jego obietnice obejmują uwolnienie katów argentyńskiej dyktatury wojskowej skazanych za zbrodnie […]

Trójgłos o wynikach wyborów prezydenckich w Argentynie


1. ZARYS HISTORYCZNY Współpraca polskiej i czeskiej Lewicy, szczególnie partii komunistycznych, na Sudeckim Pograniczu ma duże tradycje, szczególnie była ona głęboka i wielostronna w okresie tzw. realnego socjalizmu, kiedy zarówno w ówczesnej Czechosłowacji jak i Polsce Ludowej umacniała się i rozwijała ludowa demokracja i z sukcesem budowano podstawy socjalizmu. Była […]

Niektóre aspekty rozwoju polskiego i czeskiego ruchu robotniczego


1. UWAGI WSTĘPNE Obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce określona jest przez panowanie ustroju burżuazyjno-kapitalistycznego, które trwa już prawie 35 lat (od 1989 r.), obalenia Polski Ludowej i wyraża się w systematycznym pogłębianiu uzależniania gospodarczego, politycznego i wojskowego Polski od europejskich państw kapitalistycznych, szczególnie zjednoczonych Niemiec, Unii Europejskiej a globalnie od […]

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce na tle Europy i świata