Lars Ulrik Thomsen – Imperializm w XXI wieku 1


Prawidłowa analiza imperializmu ma decydujące znaczenie dla przyszłości ruchu komunistycznego i robotniczego. Stanowi o różnicy między porażką a sukcesem!

W czerwcu 2016 r. Andrew Murray wygłosił w Marx Memorial Library (londyńska Biblioteka Pamięci Marksaprzyp. tłum.) wykład pt. „Sto lat Leninowskiego Imperializmu”1.

Minęło pięć lat i można ocenić jego analizę pracy Lenina i obecnego imperializmu. Jego główną tezą w końcowej części artykułu jest to, że Kautsky’ego teoria ultra-imperializmu jest obowiązująca dla dzisiejszego imperializmu, ponieważ potwierdziło ją prawdziwe życie. Wyciągając taki wniosek, Andrew Murray dokonał całkowitego zerwania z istotą Leninowskiego Imperializmu, zerwania, którego socjaldemokratyczne partie w Europie dokonały już w 1914 roku2. Ironiczna część poglądów Andrew Murraya polega dokładnie na tym, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta w listopadzie 2016 r. oznaczał początek protekcjonizmu i zerwania imperialistycznej współpracy, pod hasłem: America First! (Najważniejsza jest Ameryka! – przyp. tłum.)

Skok jakościowy

Cały okres jego prezydentury był skoncentrowany na konfrontacji z byłymi partnerami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jego polityka przypomina czasy protekcjonizmu po kryzysie światowym w 1929 roku.

Widzimy wyraźne zerwanie w pokojowym współistnieniu imperialnych mocarstw, które Andrew Murray chciał uczynić trwałym. Zerwanie to było zarówno o charakterze politycznym, ekonomicznym, militarnym, jak i ideologicznym. Ale czy wybór Joe Bidena na prezydenta nie oznaczał powrotu do dawnej współpracy? Brytyjski magazyn „The Economist” analizuje obecną sytuację w globalnym handlu we wstępniaku Message in a bottleneck (Wiadomość w wąskim gardle – przyp. tłum.):

Rozpad zasad handlu międzynarodowego sprawia, że kraje są bardziej nieufne wobec siebie nawzajem. Podczas pandemii kraje przyjęły ponad 140 specjalnych ograniczeń handlowych, a wiele z nich po cichu zaostrzyło kontrolę inwestycji zagranicznych.”3

Wstępniak w „The Economist” oczywiście broni globalizacji i ostrzega przed konsekwencjami jej zniesienia. W artykule w tym samym numerze „The Economist” kolumnista Schumpeter analizuje protekcjonizm na obszarze produkcji czipów w artykule Poker chips (Żetony do pokera – przyp. tłum.):

To właśnie w tym kontekście należy postrzegać niedawne zobowiązania Intela, największego amerykańskiego producenta chipów, na kwotę 20 mld USD, mające na celu ożywienie produkcji półprzewodników w Ameryce”.

I w dalszej części komentarza:

Posunięcie Intela oznacza również początek nowej ery publicznego finansowania produkcji chipów w Ameryce, co może niebezpiecznie zakłócić rynek.”4

Wyraźnie pokazuje to, że polityka America First! jest kontynuowana z niesłabnącą siłą, pomimo ostrzeżeń „The Economist” i innych. Tendencja ta nie jest tylko zjawiskiem amerykańskim, ale jest również obecna w UE, Rosji, Chinach, Indiach i innych krajach. Czas potwierdził analizę Lenina, że tendencja ultra-imperializmu była niczym więcej jak tylko tendencją. Prędzej czy później na pierwszy plan wysuną się procesy o charakterze prawa w kapitalizmie/imperializmie; walka między monopolami i instytucjami finansowymi o dodatkowe zyski i grabież słabszych partnerów.

Analiza pozytywistyczna

Jak to możliwe, że Andrew Murray popełnił ten błąd w swoim wykładzie? Stało się tak, ponieważ jego analiza nie była dogłębna, która to dogłębność polega na tym, że logika i historia są przedstawione w ich wzajemnym dialektycznym rozwoju. Tak było w przypadku Kapitału Marksa i Imperializmu jako najwyższego stadium kapitalizmu Lenina oraz innych dzieł klasyków.

Andrew Murray pokazuje sumę przykładów, z których można dojść do prawie każdego wniosku, w przeciwieństwie do analizy naukowej, w której logika i historia są pokazane w ich interakcji. Podsumowując doświadczenia po wykładzie Andrew Murraya w 2016 roku, bieg historii pokazał, że się mylił i że jego analiza jest bardziej pozytywistyczna. To właśnie widzimy w wielu artykułach i tekstach historycznych w burżuazyjnych mediach.

Jako alternatywę i krytyczną ocenę Leninowskiego Imperializmu, chciałbym polecić moją książkę Fighting for Peace and Socialism (Walka o pokój i socjalizm – przyp. tłum.)5, która została opublikowana w bieżącym roku w 2. wydaniu i kontynuuje marksistowską tradycję materialistycznej dialektyki.

Jednym z głównych celów książki jest zrozumienie konfliktu idei w XX wieku. Istniało wiele różnych trendów, ale tylko dwie znaczące szkoły, materializm i idealizm. Szybki rozwój odkryć naukowych, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, oznaczał konieczność opracowania nowych koncepcji.

Na przykład w mechanice kwantowej dominującą szkołą był idealizm, ze względu na wykształcenie naukowców. Było to wielkie wyzwanie dla materializmu i w ZSRR broniono go aż do lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to zwyciężył idealizm6.

Spowodowało to poważne szkody dla rozwoju dialektyki materialistycznej i jej wpływu na ruch robotniczy. Prawidłowe rozumienie dialektyki między wiedzą absolutną i względną zostało zastąpione relatywizmem we wszystkich sprawach. (Książka opiera się głównie na artykułach dla „Communist Review” od 2010 roku, z kapitalizmem i imperializmem jako głównymi tematami).

Jak zdefiniować imperializm w XXI wieku?

Analiza Lenina7 koncentrowała się na monopolistycznym etapie kapitalizmu, który na dobre przyjął się w 1900 roku i około tego roku.

Swoją głównie ekonomiczną definicję podsumował w 5 punktach:

 1. Koncentracja produkcji i kapitału
 2. Połączenie kapitału bankowego z kapitałem przemysłowym
 3. Eksport kapitału ma szczególne znaczenie
 4. Powstały międzynarodowe stowarzyszenia monopolistycznych kapitalistów, które podzieliły świat między siebie
 5. Podział terytorialny ziemi został zakończony

Lenin podkreślał warunkowość i względność tej definicji, a w dalszej części pracy zdefiniował imperializm w inny sposób, w którym nie zadowalał się czysto ekonomicznymi pojęciami podstawowymi. To, co charakteryzuje tę definicję, to (oprócz 5 punktów): walka o źródła surowców, wzrost oddziaływania monopoli na politykę kolonialną i rozprzestrzenianie się pasożytnictwa.

Definicja Lenina jest częścią nowej definicji imperializmu, ale o innej wadze ze względu na rozwój historyczny.

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia kapitalizm/imperializm rozwijał się poprzez różne fazy państwowego kapitalizmu monopolistycznego (SMC). Stało się to najpierw w formie narodowej, a później ponadnarodowej, co zapewniło przetrwanie kapitalizmu. Wraz z „kryzysem finansowym” w 2008 r. nastąpił jakościowo nowy rozwój8.

Rewolucja Październikowa doprowadziła do zwycięstwa socjalizmu w 1917 r. i stała się początkiem przejścia świata do socjalizmu. Rozwój ten musi być naznaczony nową definicją, w której świat kapitalistyczny został wystawiony na konkurencję ze strony nowego systemu społecznego. Definicja ta łączy w sobie zarówno aspekt ekonomiczny, jak i historyczny:

 1. Rozwój monopolu państwowego (SMC) doprowadził do wzmożonej walki o rynki i źródła surowców.
 2. Wraz ze zwycięstwem Rewolucji Październikowej rozpoczęło się przejście do socjalizmu i rozstrzygające starcie w polityce kolonialnej.
 3. Rywalizacja między socjalizmem a kapitalizmem nasiliła się do ekstremum po II wojnie światowej.
 4. Wyścig zakończył się wraz z rozpadem ZSRR w 1991 roku i stał się początkiem agresywnej polityki zagranicznej wielkich mocarstw na rzecz nowego podziału świata.
 5. Od lat 80. rozwinęła się nowa forma korporacjonizmu, a współpraca między państwem, kapitałem i zorganizowanym ruchem robotniczym umożliwia zneutralizowanie walki klasowej, jaką znaliśmy w XX wieku.
 6. Głęboki kryzys, jakiego doświadcza kapitalizm w XXI wieku, doprowadzi do zaostrzenia sprzeczności i zaowocuje nowymi wojnami. Pasożytnicze trendy w kapitalizmie są często niedoceniane z powodu postępu technologicznego. Także nadużywanie narkotyków i innych używek powoduje poważne problemy zdrowotne u wielu ludzi.
 7. Problem przekupstwa części klasy robotniczej jest nadal immanentny. Część dodatkowych zysków jest wykorzystywana przez warstwę burżuazyjnych przedstawicieli w ruchu robotniczym. Bez ideologicznej walki z tymi warstwami, walka z imperializmem jest bez perspektyw.

Rozwój sytuacji w sprzecznościach

Rozwój wydarzeń w początkach kontrrewolucji i w XXI wieku jest sprzeczny z nowym etapem kapitalizmu. Definicja imperializmu jest ściśle związana z definicją epoki. Lenin zdefiniował XX wiek jako epokę imperializmu, tj. przejścia od kapitalizmu do socjalizmu.

Czy zmieniło się to z powodu rozpadu socjalizmu w ZSRR i Europie Wschodniej? Proces formowania się gospodarki jest procesem zgodnym z prawem i dopóki żyjemy w epoce imperializmu, żyjemy również w okresie przejściowym od jednego systemu do drugiego9.

Jakie są główne sprzeczności w kapitalizmie i imperializmie? Główną sprzecznością jest ta między stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi10. Obecny system nie jest już w stanie rozwiązać tej sprzeczności. Ujawnia się to w wielu różnych aspektach:

– Wojny imperialistyczne na całym świecie, a ostatnio na Ukrainie, które należy scharakteryzować jako wojny imperialistyczne od czasu rozpadu ZSRR.

– Kryzys klimatyczny powoduje poważne szkody w wielu regionach świata, a także inne skutki uboczne, takie jak ubóstwo, głód i duża liczba uchodźców.

– Efekt pandemii, w której rentowność szczepionek jest główną przeszkodą w międzynarodowej walki z Covid-19.

– Innym istotnym aspektem jest eksport miejsc pracy za niską cenę do Europy Wschodniej, Azji i innych części świata. Powoduje to ogromne rozczarowanie w krajach wysoko rozwiniętych z powodu utraty miejsc pracy i bezpieczeństwa przyszłości11.

– Czwartym aspektem jest swobodny przepływ kapitału, który powoduje wiele problemów dla gospodarek narodowych. Łapówkarstwo, pranie brudnych pieniędzy i przemieszczanie się do miejsc, w których nie płaci się podatków, stały się poważnym wyzwaniem dla budżetów państw i samorządów.

To tylko kilka przykładów wspomnianej wyżej sprzeczności, a jej rozwiązanie oznacza przejście do stosunków socjalistycznych. To rozwiąże wszystkie inne sprzeczności w kapitalizmie i imperializmie12.

Od czasu założenia Pierwszej Międzynarodówki w 1864 r. w Londynie, ruch robotniczy przeszedł ogromny rozwój. Walka klasowa stała się ogólną treścią XX wieku z wielkimi zwycięstwami i porażkami.

Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby pesymistycznie patrzeć w przyszłość. Żyjemy w reakcyjnym okresie z wielkimi turbulencjami i wszelkiego rodzaju kryzysami, których kapitalizm nie jest w stanie rozwiązać.

Musimy ponownie rozważyć nasze podstawy ideologiczne i teoretyczne oraz dokonać pewnych dostosowań, aby móc sprostać obecnym wyzwaniom. Musimy stworzyć wspólny program dla międzynarodowego ruchu komunistycznego, program, który może sprostać obecnym kryzysom imperializmu.

Sposób, w jaki rozwija się historia, jest zgodny z marksistowskimi przewidywaniami; rozwija się skokowo, zarówno rewolucyjnie, jak i reakcyjnie. Nie powinno to zaskakiwać wyszkolonych i wykształconych komunistów.

Jeśli spojrzymy na historię ZSRR, to właśnie tak się ona potoczyła. Od nielegalnych warunków w latach 90-tych XIX wieku do Rewolucji Październikowej, burżuazyjnej interwencji z 16 krajów, faszystowskiej interwencji podczas II wojny światowej, która zrujnowała europejską część kraju13.

Po wojnie socjalizm rozprzestrzenił się jak pożar na 1/3 globu. Musimy o tym pamiętać w trudnych czasach, takich jak obecne. Przezwyciężymy obecne trudności i poczynimy nowe postępy w wypełnianiu naszego wielkiego zadania, jakim jest przejście od upadłego społeczeństwa do socjalizmu i komunizmu!

Lars Ulrik Thomsen

Przypisy:

1 Wykład ukazał się w czasopiśmie „Communist Review” nr 81, jesień 2016.

2 Ibid. s. 8 i nast.

3 „The Economist”, 3-9 kwietnia 2021.

4 Ibid., s. 56. W Internecie do znalezienia tutaj: https://www.economist.com/business/2021/03/31/intel-should-beware-of-becoming-a-national-champion (dostęp: 8.12.2023 – przyp. tłum.)

5 Lars U. Thomsen, Fighting for Peace and Socialism, 2 wydanie, Populi Publishers 2021. Recenzja tej książki do znalezienia tutaj.

6 Czołowi radzieccy naukowcy odwiedzili Nielsa Bohra w Kopenhadze w latach pięćdziesiątych XX wieku i wywarł on ogromny wpływ na zmianę ich nastawienia.

7 W. I. Lenin, Dzieła wybrane, Progress Publishers, Moskwa 1963, tom 1, ss. 667-766.

8 Kryzys finansowy to nie jest właściwa koncepcja, był to kryzys spowodowany nadmierną akumulacją kapitału.

9 Wolf-Dieter Gudopp, Das Mass der Epoche, s. 36 i nast., Wissenschaft & Sozialismus, Frankfurt/M 1995.

10 Jest to tożsame ze sprzecznością między pracą a kapitałem – socjalizmem i kapitalizmem. Na poziomie krajowym należy również wziąć pod uwagę główne sprzeczności. Zobacz przedmowę do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej K. Marksa.

11 Wydarzenie to było głównym powodem wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA w 2016 roku.

12 Istnieje wiele czynników wpływających na dialektykę pomiędzy siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji, ale główną przyczyną jest to, co Marks opisuje w Kapitale w rozdziale 15 (Dodatki): sprzeczność pomiędzy potrzebami kapitału i ludności.

13 Historia ta jest wyjątkowo dobrze wyjaśniona w Dziełach wybranych W.I. Lenina.


Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Lars Ulrik Thomsen – Imperializm w XXI wieku