Max X – Marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji


Określenie hipotetycznego stanowiska Karola Marksa w kwestii sztucznej inteligencji stanowi trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę czasową i technologiczną odległość między jego epoką a teraźniejszością. Niemniej jednak, aby wyciągnąć możliwe implikacje, można przeanalizować jego kluczowe idee i zasady.

Najważniejsze troski Marksa koncentrowały się na wzajemnych relacjach między pracą, kapitałem i władzą w społeczeństwach kapitalistycznych. Twierdził, że kapitaliści, którzy kontrolują środki produkcji i system gospodarczy, wyzyskują robotników. Według Marksa wyzysk ten wynikał z alienacji pracy, w ramach której robotnicy są oddzieleni od produktów swojej pracy i środków produkcji. Marks twierdził, że ta alienacja doprowadza do oderwania pracowników od ich ludzkiej istoty i zrodziła różne problemy społeczne.

Biorąc pod uwagę tę perspektywę, można przypuszczać, że Marks postrzegałby sztuczną inteligencję jako dodatkowe narzędzie produkcji, które kapitaliści mogliby wykorzystać do wyzyskiwania robotników. Marks mógłby twierdzić, że sztuczna inteligencja ma na celu zastąpienie ludzkiej pracy i że może to zintensyfikować oddzielanie robotników od ich pracy i produktów. Marks mógłby również bliżej zbadać dynamikę władzy leżącą u podstaw rozwoju i kontroli sztucznej inteligencji, a także skłonność w wykorzystywaniu tej technologii do konsolidacji bogactwa i władzy wśród nielicznych uprzywilejowanych.

Niemniej jednak Marks nie miał deterministycznego spojrzenia na historię, wierząc, że transformacja społeczna jest możliwa dzięki zbiorowym działaniom i mobilizacji politycznej. Dlatego też Marks mógłby także postrzegać sztuczną inteligencję jako potencjalne narzędzie, które robotnicy mogliby wykorzystać w swojej walce z kapitalizmem i o emancypacją klasy robotniczej. Alternatywnie, mógłby postrzegać sztuczną inteligencję jako przeszkodę w osiągnięciu tego celu, wymagającą jej zniesienia lub radykalnej zmiany.

Ostatecznie nie można jednoznacznie potwierdzić stanowiska Marksa w sprawie sztucznej inteligencji, ponieważ nie odniósł się on wyraźnie do tej technologii w swoich pracach. Niemniej jednak, wykorzystując jego idee jako ramy, można zastanowić się nad potencjalnymi konsekwencjami sztucznej inteligencji dla społeczeństwa i dynamiki władzy leżącej u podstaw jej wdrażania i wykorzystania.

„Narzędzie pracy, gdy przybiera formę maszyny, natychmiast staje się konkurentem samego robotnika”. – Karol Marks, Kapitał, tom I

Cytat ten podkreśla jedną z kluczowych obaw Marksa dotyczących wpływu technologii na pracę. Marks argumentował, że kiedy maszyny są wprowadzane do procesu produkcyjnego, zastępują ludzką pracę i konkurują z robotnikami o miejsca pracy. Ta konkurencja może prowadzić do spadku poziomu płac i jakości warunków wykonywanej pracy, ponieważ robotnicy są zmuszeni zaakceptować niższe płace i mniej świadczeń, aby pozostać konkurencyjnymi wobec maszyn. Z perspektywy marksistowskiej, wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsc pracy może zaostrzyć ten problem, ponieważ sztuczna inteligencja może potencjalnie zastąpić jeszcze więcej ludzkiej pracy niż poprzednie technologie.

„Wszystko co stanowe i znieruchomiałe znika, wszelkie świętości zostają sprofanowane i ludzie są nareszcie zmuszeni patrzeć trzeźwym okiem na swe stanowisko życiowe, na swoje wzajemne stosunki.”. – Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny

Cytat ten odnosi się do transformacyjnego charakteru technologii i jej wpływu na społeczeństwo. Marks twierdził, że nowe technologie i systemy gospodarcze mają moc radykalnego przekształcania społeczeństwa i relacji międzyludzkich. Z perspektywy marksistowskiej wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsca pracy może być postrzegane jako kontynuacja tego trendu. Sztuczna inteligencja ma potencjał, by fundamentalnie zmienić naturę pracy i strukturę gospodarki, z istotnymi konsekwencjami dla pracowników, kapitalistów i całego społeczeństwa.

„Burżuazja pozbawiła aureoli każdy zawód, który do tej pory był honorowany i na który spoglądano z nabożną czcią. Przekształciła lekarza, prawnika, księdza, poetę, człowieka nauki w płatnych robotników najemnych”. – Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny

Ten cytat podkreśla Marksowską krytykę kapitalizmu i sposób, w jaki kapitalizm przekształca ludzkie działania w towary, które można kupić i sprzedać na rynku. Marks argumentował, że w kapitalizmie nawet tradycyjnie szanowane i czczone zawody są podporządkowane logice zysku i ich przedstawiciele stają się niewiele więcej niż robotnikami najemnymi. Z marksistowskiej perspektywy wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsc pracy może być postrzegane jako kontynuacja tego procesu, ponieważ nawet wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą zostać zastąpieni przez maszyny, które są własnością kapitalistów i są przez nich kontrolowane. Mogłoby to jeszcze bardziej pogłębić nierównowagę sił między pracownikami a kapitalistami i przyczynić się do zwiększonego wyzysku robotników przez klasę kapitalistyczną.

„Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych”. – Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny

Cytat ten mówi o kluczowym znaczeniu walki klas w teorii marksistowskiej. Marks twierdził, że w całej swej historii społeczeństwa były definiowane przez walkę między różnymi klasami o kontrolę nad środkami produkcji i dystrybucję bogactw. Z perspektywy marksistowskiej wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsca pracy może być postrzegane jako kolejne pole bitwy w tej trwającej walce. Kapitaliści będą dążyć do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu maksymalizacji swoich zysków i kontroli nad środkami produkcji, podczas gdy pracownicy będą starali się temu przeciwstawić i zachować swoje prawa i autonomię.

„Maszyny (…) służą jedynie wydłużeniu dnia pracy”. – Karol Marks, Kapitał, tom I

Cytat ten podkreśla kolejną obawę Marksa dotyczącą wpływu technologii na pracę. Marks twierdził, że zamiast zmniejszać ilość koniecznej pracy do wykonania, maszyny były często wykorzystywane przez kapitalistów do zwiększania ilości pracy, którą można było wyzyskać od robotników. Mogło to przybrać formę dłuższych godzin pracy lub bardziej intensywnej i wyczerpującej pracy. Z perspektywy marksistowskiej wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsca pracy może być postrzegane jako potencjalne narzędzie dla kapitalistów do dalszej intensyfikacji i wydłużenia godzin pracy, prowadząc do większego wyzysku i alienacji pracowników.

„Klasa robotnicza musi (…) obalić burżuazję, przejąć władzę i wygrać bitwę o demokrację”. – Karol Marks i Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny

Cytat ten podkreśla marksistowskie przekonanie, że klasa robotnicza musi przejąć władzę i ustanowić nowy porządek społeczny, w którym środki produkcji są własnością samych robotników i są przez nich kontrolowane. Z perspektywy marksistowskiej, wprowadzenie sztucznej inteligencji w miejscu pracy może być postrzegane jako potencjalna przeszkoda na drodze do osiągnięcia tego celu. Jeśli sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do dalszej koncentracji bogactwa i władzy w rękach nielicznych, może to jeszcze bardziej utrudnić klasie robotniczej zorganizowanie się i osiągnięcie tego celu. Jeśli jednak sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w sposób przynoszący korzyści pracownikom i całemu społeczeństwu, może być postrzegana jako potencjalne narzędzie do osiągnięcia socjalistycznej transformacji.

„Istotą automatyzacji nie jest to, że zastępuje ona ludzką pracę, ale raczej to, że zmienia naturę pracy, która pozostaje, czyniąc ją bardziej bezpośrednio podporządkowaną maszynie i dowództwu kapitału”. – Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century

Harry Braverman, marksistowski ekonomista, argumentował, że automatyzacja i technologia niekoniecznie zastępują ludzką pracę, ale zamiast tego przekształcają naturę pracy i czynią ją bardziej bezpośrednio podlegającą kontroli kapitału. Z perspektywy marksistowskiej wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsca pracy może być postrzegane jako przedłużenie tego procesu. Sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana przez kapitalistów do dalszej kontroli i podporządkowania pracowników, ograniczając ich autonomię i kreatywność oraz intensyfikując alienację i wyzysk pracy.

„W społeczeństwie kapitalistycznym wiedza jest towarem, środkiem produkcji, który można posiadać, kupować i sprzedawać jak każdy inny. Rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego grozi pogłębieniem utowarowienia wiedzy, ponieważ coraz więcej pracy intelektualnej jest zautomatyzowane”. – Nick Srnicek, Platform Capitalism

Nick Srnicek, marksistowski teoretyk polityczny, twierdzi, że rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zmienia charakter pracy i wiedzy w społeczeństwie kapitalistycznym. Z perspektywy marksistowskiej może to być postrzegane jako zagrożenie dla praw pracowniczych i autonomii, ponieważ praca intelektualna jest coraz bardziej utowarowiona i kontrolowana przez kapitalistyczne interesy. Może to prowadzić do większych nierówności w społeczeństwie i dalszej koncentracji bogactwa i władzy w rękach nielicznych.

„Wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do produkcji to miecz obosieczny. Z jednej strony zwiększa produktywność i może prowadzić do większego bogactwa społecznego. Z drugiej strony może pogłębić nierówności, ponieważ korzyści z postępu technologicznego przypadają właścicielom kapitału, podczas gdy płace pracowników ulegają stagnacji lub spadają”. – David Harvey, Granice kapitału

David Harvey, marksistowski geograf, twierdzi, że wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do produkcji ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na społeczeństwo. Z perspektywy marksistowskiej sztuczna inteligencja może być postrzegana jako potencjalne narzędzie zwiększające bogactwo społeczne i produktywność. Może ona jednak również pogłębiać nierówności i prowadzić do dalszej koncentracji bogactwa i władzy w rękach nielicznych. Aby temu zaradzić, marksiści mogą opowiadać się za kolektywną własnością i kontrolą technologii sztucznej inteligencji, tak aby korzyści płynące z postępu technologicznego były bardziej sprawiedliwie dzielone między wszystkich członków społeczeństwa.

„System kapitalistyczny wykorzystuje technologię jako środek wyzysku robotników i wydobywania większej ilości wartości dodatkowej. Sztuczna inteligencja niczym się nie różni – to tylko najnowsze narzędzie w kapitalistycznym arsenale”. – Louis Althusser, W imię Marksa

Louis Althusser, filozof marksistowsko-leninowski, argumentował, że kapitalizm wykorzystuje technologię do wspierania własnych interesów, w tym wyzysku pracowników. Z tej perspektywy sztuczna inteligencja jest po prostu kolejnym narzędziem kapitalistów w ich dążeniu do zysku i może zaostrzyć wyzysk i alienację pracowników poprzez automatyzację miejsc pracy i dalszą koncentrację władzy i bogactwa w rękach kapitalistów.

„Rozwój sztucznej inteligencji stanowi wyzwanie dla tradycyjnych marksistowskich teorii pracy i wartości, ponieważ wprowadza nowe formy 'pracy niematerialnej’, które nie są łatwe do skwantyfikowania lub wynagradzania”. – Paolo Virno, A Grammar of the Multitude

Paolo Virno, marksistowski filozof i działacz polityczny, argumentował, że rozwój sztucznej inteligencji tworzy nowe formy pracy, które stanowią wyzwanie dla tradycyjnych marksistowskich teorii pracy i wartości. Z tej perspektywy sztuczna inteligencja wprowadza nowe formy „pracy niematerialnej”, które są trudne do ilościowego określenia i wynagradzania, takie jak tworzenie algorytmów i opracowywanie modeli uczenia maszynowego. Może to prowadzić do nowych form wyzysku i alienacji pracowników, których nie jest łatwo wynagradzać za ich pracę.

„Sztuczna inteligencja stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania dla ruchów socjalistycznych. Z jednej strony można ją wykorzystać do zwiększenia dobrobytu społecznego i produktywności. Z drugiej strony, może zostać wykorzystana do dalszego umacniania kapitalistycznej władzy i pogłębiania wyzysku pracowników”. – Samir Amin, Wirus liberalizmu

Samir Amin, ekonomista marksistowsko-leninowski, argumentował, że rozwój sztucznej inteligencji stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania dla ruchów socjalistycznych. Z tej perspektywy sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do zwiększania bogactwa społecznego i produktywności, ale może być również wykorzystywana do dalszego umacniania władzy kapitalistycznej i pogłębiania wyzysku pracowników. Amin sugeruje, że rozwiązaniem jest zbudowanie silnego ruchu socjalistycznego, który może kontrolować rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji w sposób korzystny dla wszystkich członków społeczeństwa.

Opierając się na tym dorobku, marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji musi być złożone i wieloaspektowe. Chociaż nie ma jednej, ujednoliconej marksistowskiej perspektywy na sztuczną inteligencję, istnieje kilka kluczowych idei, które są wspólne dla marksistowskich myślicieli:

  1. Sztuczna inteligencja jest produktem kapitalistycznego rozwoju i jest wykorzystywana przede wszystkim do wspierania interesów kapitału, często kosztem pracowników.
  2. Sztuczna inteligencja może pogłębić wyzysk i alienację pracowników poprzez automatyzację miejsc pracy i dalszą koncentrację władzy i bogactwa w rękach kapitalistów.
  3. Rozwój sztucznej inteligencji stanowi wyzwanie dla tradycyjnych marksistowskich teorii pracy i wartości, ponieważ wprowadza nowe formy „pracy niematerialnej”, które trudno jest określić ilościowo i którym trudno jest określić ich wartość.
  4. Sztuczna inteligencja stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie dla ruchów socjalistycznych. Z jednej strony można ją wykorzystać do zwiększenia bogactwa społecznego i produktywności. Z drugiej strony, może zostać wykorzystana do dalszego umacniania kapitalistycznej władzy i pogłębiania wyzysku pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji jest krytyczne wobec jej rozwoju i wykorzystania w kapitalizmie, ale także uznaje jej potencjał w zakresie transformacji społecznej i gospodarczej w socjalizmie. Myśliciele marksistowscy sugerują, że rozwiązaniem jest zbudowanie silnego ruchu socjalistycznego, który może kontrolować rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji w sposób korzystny dla wszystkich członków (nowego) społeczeństwa.

Max X (źródło)

17 kwietnia 2023 r.

Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.