Organizacje terenowe


Na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych SMP, związanych miejscem zamieszkania lub miejscem pracy z określonym regionem kraju lub miejscowością, Zarząd Główny może powołać koło terenowe Stowarzyszenia.

Koło terenowe realizuje cele statutowe Stowarzyszenia na określonym w uchwale o jego powołaniu terenie, posługując się środkami przewidzianymi przez Statut oraz kierując się prawomocnymi postanowieniami władz Stowarzyszenia.

Na chwilę obecną, poza Warszawą, która jest siedziba władz Stowarzyszenia, SMP posiada najliczniejsze skupiska członków w następujących ośrodkach:

  • Konurbacja górnośląska
  • Poznań
  • Szczecin
  • Wrocław