Spotkania


Podstawową formą działalności Stowarzyszenia Marksistów Polskich, poza prowadzeniem badań w zaciszu domowo-uczelnianym, jest organizacja spotkań, podczas których wymienia się i popularyzuje swoje opinie i rezultaty badawcze.

Członkowie SMP uczestniczą w wewnętrznych zebraniach, których główną funkcją jest kreślenie kierunków i metod działalności Stowarzyszenia, jak również w spotkaniach poszczególnych Sekcji tematycznych i Grup roboczych, które przeznaczone są dla członków zainteresowanych daną problematyką lub zaangażowanych w wykonywanie danego zadania.

Raz w miesiącu SMP stara się organizować publicznie otwarte Zebrania o charakterze dyskusyjno-edukacyjnym, na które składa się wygłoszenie referatu w zakresie określonego problemu (i ewentualnie koreferatu) oraz dyskusja pomiędzy uczestnikami Zebrania. Czasami forma Zebrań przyjmuje postać panelu dyskusyjnego z udziałem publiczności.

Raz w roku SMP organizuje także Konferencję, która stanowi już szerszą prezentację rezultatów badawczych występujących na niej osób, a także samego Stowarzyszenia. W Konferencjach, uczestnicząca w nich publiczność, może aktywnie brać udział w dyskusjach.

Reasumując, spotkania tylko dla członków SMP:

Spotkania otwarte i publicznie dostępne:

Niezależnie od „fizycznych” spotkań członkowie Stowarzyszenia Marksistów Polskich mają zapewniony codzienny kontakt między sobą poprzez działającą listę dyskusyjną. Lista ta służy nieskrępowanej dyskusji między wszystkimi członkami SMP, przekazywaniu sobie informacji, dzieleniu się ciekawostkami itd.