Grupa robocza ds. wydawniczych


PublishingBodyGrupa robocza ds. wydawniczych ma charakter zadaniowy i jej celem jest przygotowywanie publikacji Stowarzyszenia Marksistów Polskich, na pełnym etapie ich produkcji. Prace Grupy skupiają się zarówno na okresowych publikacjach bieżących (biuletyny informacyjne i czasopisma), jak i na pozycjach książkowych wydawanych pod auspicjami SMP. Grupa bezpośrednio podlega pod Zarząd Główny SMP.

Przewodniczący Grupy: Piotr Tadeusz Strębski

Kontakt z Grupą: kontakt@smp.edu.pl

Regulamin pracy
Grupy roboczej ds. wydawniczych
Stowarzyszenia Marksistów Polskich

§ 1

 1. Grupa robocza ds. wydawniczych ma charakter zadaniowy i jej celem jest przygotowywanie publikacji Stowarzyszenia Marksistów Polskich (dalej: SMP), na pełnym etapie ich produkcji. Prace Grupy skupiają się zarówno na okresowych publikacjach bieżących (biuletyny informacyjne i czasopisma), jak i na pozycjach książkowych wydawanych pod auspicjami SMP.
 2. Grupa bezpośrednio podlega pod Zarząd Główny SMP.
 3. W pracach Grupy mogą brać udział wszyscy członkowie SMP.
 4. Zgłoszenie do pracy w ramach Grupy członek SMP przekazuje Zarządowi Głównemu SMP, który na bieżąco aktualizuje listę członków SMP deklarujących uczestnictwo w pracach Grupy.

§ 2

 1. Pracami Grupy kieruje jej Przewodniczący.
 2. Przewodniczącego Grupy wyznacza spośród swego grona Zarząd Główny SMP.
 3. Wybór Przewodniczącego Grupy następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego SMP w danym okresie kadencji organów SMP.
 4. Kadencja Przewodniczącego Grupy trwa do momentu wybrania nowego Przewodniczącego Grupy.
 5. Przewodniczącego Grupy może w każdej chwili zmienić Zarząd Główny SMP.

§ 3

 1. Członkowie SMP uczestniczący w pracach Grupy mogą wybrać spośród siebie Sekretarza Grupy.
 2. Zadaniem Sekretarza Grupy jest prowadzenie dokumentacji prac Grupy.

§ 4

Zakres i tematyka pracy Grupy jest ustalana przez Przewodniczącego Grupy, z uwzględnieniem ram merytorycznych i charakteru powołanej Grupy.

§ 5

 1. Posiedzenia Grupy odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
 2. O terminie posiedzenia informuje wszystkich uczestniczących w pracach Grupy jej Przewodniczący.
 3. Posiedzenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub wirtualnej (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej).
 4. Z każdego posiedzenia Grupy tworzony jest – przez Przewodniczącego lub Sekretarza Grupy – protokół.
 5. Protokół z posiedzenia Grupy przekazywany jest w terminie do 7 dni od daty odbytego posiedzenia Grupy do Zarządu Głównego SMP przez Przewodniczącego Grupy.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem pracy przyjmuje się zasadę ścisłej współpracy Przewodniczącego Grupy z Zarządem Głównym SMP.
 2. Niniejszy Regulamin pracy Grupy wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd Główny SMP.

Najbliższe plany wydawnicze:

 • (książka) Paul Henry Thiry, baron d’Holbach – Teologia kieszonkowa, czyli Krótki słownik religii chrześcijańskiej (oryg. fr. Théologie portative ou Dictionnaire abrégé de la religion chrétienne), tłum. Jarosław Ładosz;
 • (książka) Skorowidze do „Dzieł Wszystkich” Włodzimierza I. Lenina, opracowanie i wstęp: Jarosław Ładosz;
 • (książka) Jewgienij Prieobrażenski – Nowa ekonomika: Doświadczenie teoretycznej analizy gospodarki radzieckiej (oryg. ros. Новая экономика: Опыт теоретического анализа советского хозяиства), tłum. Cezary Sikorski;
 • (książka) O niekapitalistyczną alternatywę. Wybór publicystyki „Przeglądu Krytycznego”, wybór i opracowanie: Mikołaj Waleszko i  Edward Karolczuk;
 • (biuletyn) Biuletyn SMP nr 15, maj 2016 r.