Polemiki


(część pierwsza do znalezienia tutaj) Metapolityczność według Mirosława Karwata Nieco inaczej problem metapolityczności przedstawił Mirosław Karwati. Odróżniał on polityczne instytucje i działalność od metapolitycznych. Próbował w ten sposób odnieść się do polityki z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, a nie jej bezpośredniego uczestnika o określonych przekonaniach ideologicznych i politycznych. W związku […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...


„Zachodni umysł na rosyjskim gruncie” – tak nazywa Ewalda Iljenkowa Andriej Majdański (Майданский 2013: 29), dodając, że choć filozof śledził zachodnioeuropejskie dyskusje, w tym także spory dotyczące alienacji, jego próby wzięcia w nich udziału były skazane na porażkę ze względu na cenzurę. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia także […]

Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa


1
Przez całe dziesięciolecia w mainstreamowej propagandzie słyszy się mantrę, że konstytucja stanowi prawie świętość nienaruszalną, że prawo jest zgodne z Konstytucją, bo na jej straży stoi Trybunał Konstytucyjny, że sądy w związku z tym są i powinny być apolityczne. Mantrę tę powtarza każda kolejna ekipa rządząca, pokazując, że sądy są […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...Zamiast poddawać pod dyskusję marksizm jako taki, proponuję od razu zająć się pewnymi najbardziej efektywnymi punktami marksistowskiej teorii i praktyki. Tylko takie podejście odpowiada zasadom myśli Marksowskiej. Dla marksistów nie ma takich rzeczy jak „marksizm” w ogóle, podobnie jak wielu innych, takich jak „demokracja” w ogóle, „dyktatura” w ogóle czy […]

Karl Korsch – Dlaczego jestem marksistą


Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do Hitlera


Przedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?Artykuł ten dotyczy kryzysu ekologicznego, raportu Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu” i pracy wschodnioniemieckiego filozofa Wolfganga Haricha. Wraz z aktualnością tematu, dokonywanych prób z nim się mierzenia i, co ciekawe: aktualności proponowanych rozwiązań przez różne kierunki myśli społecznej – szczególnie polecamy jego lekturę!  – Przyp. red. Historyczny charakter natury wynika […]

Paul Mattick – Kapitalizm i ekologia: od upadku kapitału do ...


Książka [Herberta] Marcusego odnawia próbę odczytania Marksa w twórczości Freuda. Poprzednie próby, podejmowane na przykład przez [Wilhelma] Reicha i [Reubena] Osborna, zakończyły się niepowodzeniem. Zamiast przezwyciężyć zawodzącą inercję, teorie Reicha ledwo wystarczały do podtrzymania absurdalnej prywatnej oszukańczej działalności „lekarskiej”. Praca Osborna, produkt stalinowskiego okresu frontu ludowego, mająca na celu przyciągnięcie […]

Paul Mattick – Marks a Freud (Recenzja książki Herberta Marcuse ...


1
Uwaga od tłumacza: Niniejszy, napisany w 1941 roku, tekst jest bezpośrednią polemiką z innym tekstem pod tym samym tytułem – autorstwa Amadeo Bordigi. Oba teksty – których czas napisania jest oddalony od siebie o 20 lat (doświadczeń historycznych) – prezentują diametralnie różną interpretację związku (stosunku) między klasową partią polityczną klasy […]

Anton Pannekoek – Partia a klasaDo członków i kadry CPUSA, Do robotników walczących w USA, Do wszystkich partii komunistycznych i robotniczych, Drodzy towarzysze, W lutym 2011 r. przewodniczący CPUSA, Sam Webb, opublikował artykuł w czasopiśmie „Political Affairs”, elektronicznej publikacji CPUSA, zatytułowany „Partia socjalizmu w XXI wieku: jak wygląda, co mówi i co robi” („A Party […]

Stanowisko Komunistycznej Partii Grecji (KKE) wobec Platformy Webba i rozwoju ...


O „właściwościach” radzenia sobie z polityczną porażką „O niektórych właściwościach historycznego rozwoju marksizmu” to praca Włodzimierza Iljicza Lenina. Zajmował się w niej konsekwencjami klęski pierwszej rosyjskiej rewolucji 1905 roku. W tym czasie wielu członków partii (w tym wielu niedawno przyjętych intelektualistów) masowo opuściło partię rewolucyjną. Wkrótce potem żegnanie się z […]

Hans-Peter Brenner – O zbawicielach i likwidatorach: W. I. Lenin, ...


Powstanie Rosji radzieckiej, która następnie przekształciła się w ZSRR, nie stworzyło sytuacji podziału w ruchu robotniczym. W Rewolucję ruch ten wkroczył już podzielony, a dysputy teoretyczne przekształciły się – w sytuacji światowej wojny imperialistycznej – w sprzeczności praktyczne. Marks znajdował się w konflikcie z nurtem liberalno-demokratycznym oraz anarchistycznym. Jego słynne, […]

Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski – Taka dialektyka