Sekcja politologiczna


Przewodnicząca/-y Sekcji: …

Kontakt z Sekcją: …

Regulamin pracy
Sekcji politologicznej
Stowarzyszenia Marksistów Polskich

§ 1

 1. W pracach Sekcji mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia Marksistów Polskich (dalej: SMP).
 2. Zgłoszenie do pracy w ramach Sekcji członek SMP przekazuje Zarządowi Głównemu SMP, który na bieżąco aktualizuje listę członków SMP deklarujących uczestnictwo w pracach Sekcji.

§ 2

 1. Pracami Sekcji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Przewodniczącego Sekcji wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wszyscy członkowie SMP uczestniczący w pracach Sekcji.
 3. Wybór Przewodniczącego Sekcji następuje na pierwszym posiedzeniu Sekcji w danym okresie kadencji organów SMP. Pierwsze posiedzenie Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Główny SMP.
 4. Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa do momentu wybrania nowego Przewodniczącego Sekcji.
 5. W trakcie trwania kadencji Przewodniczącego Sekcji można zmienić w wyniku głosowania większością 2/3 uczestników prac Sekcji.

§ 3

 1. Członkowie SMP uczestniczący w pracach Sekcji mogą wybrać spośród siebie Sekretarza Sekcji.
 2. Tryb wyboru i odwołania Sekretarza Sekcji jest analogiczny do trybu wyboru i odwołania Przewodniczącego Sekcji.
 3. Zadaniem Sekretarza Sekcji jest prowadzenie dokumentacji prac Sekcji.

§ 4

Zakres i tematyka pracy Sekcji jest ustalana przez Przewodniczącego Sekcji, z uwzględnieniem ram merytorycznych i charakteru powołanej Sekcji.

§ 5

 1. Posiedzenia Sekcji odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
 2. O terminie posiedzenia informuje wszystkich uczestniczących w pracach Sekcji jej Przewodniczący.
 3. Posiedzenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub wirtualnej (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej).
 4. Z każdego posiedzenia Sekcji tworzony jest – przez Przewodniczącego lub Sekretarza Sekcji – protokół.
 5. Protokół z posiedzenia Sekcji przekazywany jest w terminie do 7 dni od daty odbytego posiedzenia Sekcji do Zarządu Głównego SMP przez Przewodniczącego Sekcji.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem pracy przyjmuje się zasadę ścisłej współpracy Przewodniczącego Sekcji z Zarządem Głównym SMP.
 2. Niniejszy Regulamin pracy Sekcji wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd Główny SMP.