Biuletyn SMP (1999-2003)


Biuletyn SMP„Biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marksistów Polskich” (ISSN: 1507-9910) wydawany był od maja 1999 roku do 2003 roku. Wydano łącznie 14 numerów pisma i jeden Dodatek specjalny (do numeru 13). Jego nakład wynosił 200 egzemplarzy, tylko „Dodatek specjalny do nr 13” został wydrukowany w 500 egz. Redaktorem społecznym „Biuletynu” był Marian Kuszewski.

nr 1 – maj 1999 r.:

 • Prezentacja numeru
 • M.K. – Wkraczamy w swoje dziesięciolecie
 • Oczekiwane spotkania
 • Jan Dziewulski – Panująca teoria ekonomiczna a rosnące trudności III RP z bilansem handlowym i płatniczym
 • B.R. – Omówienie dyskusji
 • Nowy prezes Stowarzyszenia
 • Przypominamy… Postanowienia ogólne Statutu SMP
 • 9 miesięcy 13 spotkań
 • mk – „Przemiany i szanse socjalizmu”

nr 2 – sierpień 1999 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Wojna NATO z Jugosławią. Oświadczenie
 • Spotkania w SMP
 • Marian Dobrosielski – Przesłanki i skutki agresji NATO na Jugosławię
 • Adam Łopatka – Prawo w okresie restauracji kapitalizmu w Polsce
 • m k – Bolesław Bierut i dzieje kraju
 • m k – „Manifest Komunistyczny”
 • m k – O pułapce historii
 • Przybyli do nas, Odeszli od nas na zawsze…

nr 3 – październik 1999 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Spotkania w SMP
 • Prof. Leszek Nowak – Komunizm i chrześcijaństwo
 • dr hab. Mieczysław Rakowski – Stan i przyszłość Rosji
 • Prof. Zdzisław Sadowski – Czy światu grozi kryzys?
 • Dr hab. Zbigniew Wiktor – Pozycja i rola klasy robotniczej we współczesnym kapitalizmie
 • Z książek… „Pułapka globalizacji”
 • mk – Papieskie wizyty w Polsce
 • Oczekiwane propozycje

nr 4 – luty 2000 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Wiesław Mysłek, J. K. – Ku pamięci… O współtwórcach SMP [„Jarek” – czyli Jarosław Ładosz oraz Zygmunt Najdowski]
 • Jan Chyliński – Efekty gospodarczo-społeczne Polski Ludowej
 • Ryszard Nazarewicz – Kontrowersje wokół najnowszej historii Polski
 • Stanisław Abramczyk – Cywilizacja równowagi

nr 5 – czerwiec 2000 r.:

 • Prezentujemy w Biuletynie
 • Red. – Problemy oraz efekty Walnego Zgromadzenia
 • Aktualny Zarząd SMP i Główna Komisja Rewizyjna
 • Wiesław Mysłek – Marksizm i marksiści w Polsce współczesnej (uwagi o aktualnej sytuacji i perspektywach SMP)
 • Zbigniew Wiktor – Czy komunizm ma przyszłość?
 • Problemy marksizmu w Polsce i rola SMP. Uwagi i wnioski Jerzego Łazarza
 • (red.) – Zagrożenie Polski
 • Wśród książek: „Lata przełomu”, „Warszawskie powstanie”

nr 6 – wrzesień 2000 r.:

 • Prezentacja numeru
 • mk – Stanowisko i program polskich komunistów
 • Świat i Polska
 • Jerzy Adamski – Kultura polska dziś
 • b.r. – Z dyskusji nad referatem Jerzego Adamskiego „Kultura polska dziś”
 • Jan Dziewulski – Czy w dzisiejszej Polsce byłoby możliwe pełne zatrudnienie i wykorzystanie potencjału wytwórczego?
 • B. J. – Marksizm na świecie
 • m.k. – „Komunizm i chrześcijaństwo raz jeszcze”

nr 7 – 2001 r.:

 • Prezentacja numeru
 • PPS pragnie zmiany sytuacji w Polsce
 • SMP – przewiduje
 • Wiesław Mysłek – Kościół – nadal zróżnicowany, czy już podzielony?
 • Z „Teologii kieszonkowej”. Od autora polskiego przekładu – Jarosława Ładosza
 • Paul Thirry d’Holbach – Przedmowa do „Teologii kieszonkowej”
 • BKJ – Fundacja Róży Luksemburg
 • Referaty w SMP w roku 2000
 • Problemy lewicy w byłych krajach socjalistycznych
 • Wielki przekręt
 • Odeszli od nas na zawsze…

nr 8 – 2001 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Działalność SMP (Z informacji dla Rady Towarzystw Naukowych PAN)
 • Przewidujemy
 • Ryszard Grabowiecki – Stan i pożądane kierunki rozwoju przemysłu w Polsce
 • Mieczysław Kabaj – Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu (Wybrane fragmenty z opinii i propozycji Autora)
 • Realizacja „Programu” wymaga radykalnych zmian w Polsce [Z dyskusji nad referatem Mieczysława Kabaja]
 • BKJ – Spotkanie w Paryżu
 • Jak obalano Polskę Ludową
 • Z listów…

nr 9 – 2001 r.:

 • Zbigniew Wiktor – Chiny a globalizacja. Rozwój i rozumienie globalizacji
 • Bogdan Radomski – Chińskie refleksje
 • BKJ – Marksizm na świecie: Światowe Forum Socjalne

nr 10 – 2001 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Nasze dokonania i zamierzenia
 • Prof. Stefan Dziabała – Klasowe uwarunkowania naukowego poznania w humanistyce
 • Prof. Jan Dziewulski – Klasa robotnicza i socjalizm. Próba wyciągnięcia niektórych wniosków z doświadczeń polskich
 • Prof. Zdzisław Sadowski – Droga Polski do gospodarki opartej na wiedzy

nr 11 – 2002 r.:

 • Prezentacja numeru
 • BR – Z czym przychodzimy na kolejne Walne Zgromadzenie
 • Doc. dr hab. Mieczysław Rakowski – Mechanizm degradacji polskiej gospodarki. Charakterystyka głównych parametrów gospodarki w okresie 1990-2001
 • Marian Dobrosielski – Zamach terrorystyczny na USA 11 września 2001 r. (Niektóre przyczyny, skutki, wnioski)
 • Antoni Bruno – Antyterrorystyczna histeria i interesy
 • Dr Ryszard Grabowiecki – Prof. Janos Kornai o koordynacji gospodarki rynkowej
 • BR – Omówienie dyskusji z referatu prof. Z. Sadowskiego: „Droga Polski do gospodarki opartej na wiedzy”
 • BKJ – Marksizm na świecie: „Marksizm i współczesność”
 • Dramatyczne konsekwencje ekonomicznego neoliberalizmu

nr 12 – 2002 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Bogdan Radomski – Refleksje po Walnym Zgromadzeniu SMP
 • Z życia SMP…
 • m.k. – W rocznicę urodzin K. Marksa
 • m.k. – Globalny kapitalizm. O ustroju w którym żyjemy
 • Jan Dziewulski – „Korekta” zamiast zmiany doktryny, strategii i polityki gospodarczej
 • Stefan Dziabała – Etyka, moralność i polityka w warunkach restauracji kapitalizmu
 • Tomasz Rogowski – Ujemny bilans

nr 13 – 2002 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Krystyna Jaskólska-Ładosz – W 5 rocznicę śmierci Jarosława Ładosza
 • Jan Rychlewski – Marksizm – i jego znaczenie [wyimki z wywiadu dla czasopisma „Pokolenia” nr 3/14]
 • Zdzisław Marzec – Kapitalizm 2002. Posępne treści globalizacji [Tezy wygłoszonego referatu]
 • Mieczysław Rakowski – Zarys alternatywnego wyjścia z kryzysu na drogę racjonalnego rozwoju
 • Antoni Bruno – Globalizacja a wojna
 • Wiesław Mysłek – Polski fenomen desekularyzacji
 • Wiesław Mysłek – Reguły metody dialektycznej
 • Bogdan Radomski – Nasze dokonania i zamierzenia
 • Tomasz Rogowski – Warunki nie do przyjęcia [skrót]
 • Warunki Biuletynu

nr 13 – Dodatek specjalny – styczeń 2003 r.:

 • Referat sprawozdawczy KC KPCh XV kadencji wygłoszony na XVI Zjeździe przez sekretarza generalnego KC KPCh Jiang-Zemina w dniu 8 listopada 2002 r.: „Wszechstronnie budować średniozamożne społeczeństwo i stwarzać nowe warunki dla sprawy socjalizmu z chińską specyfiką”
 • Uchwała XVI Zjazdu KPCh w sprawie referatu sprawozdawczego KC KPCh XV kadencji
 • Skład kierownictwa KPCh wybranego po XVI Zjeździe na pierwszym plenum KC XVI kadencji
 • Tablica porównawcza gospodarki ChRL i USA w ostatnich latach

nr 14 – 2003 r.:

 • Prezentacja numeru
 • Zgromadzenie antywojenne i Rezolucja
 • Do P.T. Czytelników Biuletynu
 • Marian Dobrosielski – Źródła i przyczyny wojny w Iraku
 • Mieczysław Rakowski – Realistyczne – nie unijne drogi wyjścia z kryzysu w Polsce