Zebrania


Stowarzyszenie Marksistów Polskich podejmuje starania, by przynajmniej raz w miesiącu organizować otwarte i publicznie dostępne zebrania, podczas których omawia się i poddaje dyskusji jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. Każda część dyskusyjna poprzedzona jest referatem wstępnym, często także koreferatem, w sytuacji złożoności i kontrowersyjności danego tematu. Niekiedy zebrania mają charakter paneli dyskusyjnych.

Na niniejszych stronach będziemy informować o terminach i miejscach kolejnych spotkań, a także odnotowywać informacje o wcześniejszych zebraniach SMP.