Statut


(Jednolita treść Statutu uwzględniająca zmiany przegłosowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Marksistów Polskich w dniach 6 stycznia oraz 5 marca 2016 roku w Warszawie.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Marksistów Polskich – zwane dalej Stowarzyszeniem – jest społeczną organizacją skupiającą tych, którzy zabiegają o zachowanie i umacnianie tradycji marksizmu w kulturze narodowej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną wynikającą z obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa o stowarzyszeniach.
 2. Osobowość prawną mogą uzyskiwać, zgodnie z przepisami niniejszego Statutu, także koła terenowe Stowarzyszenia.

§ 3

Stowarzyszenie respektuje w swych statutowych działaniach konstytucyjny porządek obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz centralnych Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 6

Stowarzyszenie może przystąpić jako członek rzeczywisty lub wspierający do międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i zadaniach.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o wzorze zatwierdzonym przez właściwe organy administracji państwowej.

II. Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inspirowanie prac naukowo-badawczych, posługujących się marksistowską metodą i nawiązujących do tradycji marksizmu; wspieranie podejmowania takich prac i propagowanie ich dorobku.
 2. Popularyzowanie dorobku myśli marksistowskiej – światowego i krajowego – oraz historii myśli marksistowskiej; pielęgnowanie obecności marksizmu w kulturze i oświacie narodowej.
 3. Organizowanie współpracy naukowej z marksistowskimi ośrodkami badawczymi i badaczami-marksistami za granicą.
 4. Podnoszenie poziomu naukowego młodych kadr marksistów.
 5. Przeciwstawianie się wulgaryzacji i falsyfikacji marksizmu, obrona wolności badań marksistowskich i naukowego charakteru marksizmu.
 6. Organizowanie pomocy wzajemnej badaczy i publicystów – marksistów, przeciwstawianie się dyskryminowaniu zwolenników marksizmu w szkolnictwie, placówkach naukowych, kulturalnych i wydawniczych oraz w życiu politycznym.

§ 9

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie posiedzeń naukowych swoich członków, dyskusji nad programami i wynikami ich badań naukowych i działalności publicystycznej.
 2. Organizowanie seminariów, wykładów i dyskusji publicznych, kursów, konkursów na prace naukowe i popularnonaukowe.
 3. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach naukowych.
 4. Własną działalność wydawniczą oraz współdziałanie z wydawnictwami w celu publikowania prac marksistowskich.
 5. Wykonywanie opracowań dla organizacji społecznych i politycznych oraz instytucji państwowych i samorządowych z własnej inicjatywy lub na ich zlecenie.
 6. Gromadzenie biblioteki i organizowanie informacji naukowej o krajowych i zagranicznych publikacjach marksistowskich, organizowanie wymiany wydawnictw z ośrodkami zagranicznymi.
 7. Starania o stypendia naukowe i staże naukowe krajowe i zagraniczne dla swoich członków, organizowanie wymiany zagranicznej.
 8. Wydawanie biuletynu dla członków Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia pomocy prawnej w zakresie ich działalności zawodowej.

III. Członkowie. Ich prawa i obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który – niezależnie od orientacji politycznej – uznaje za kulturowo cenne osiągnięcia teoretyczne marksizmu i jego naukową metodę, pragnie je opanowywać i stosować.

§ 12

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia w oparciu o indywidualnie złożoną przez pragnącego wstąpić deklarację.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w życiu wewnętrznym Stowarzyszenia i popierać jego działalność publiczną.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do wszelkich władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 3. Uczestniczyć we wszelkich imprezach Stowarzyszenia, korzystać z jego urządzeń i pomocy.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, która zadeklaruje solidarność z celami Stowarzyszenia i wsparcie finansowe w postaci regularnej składki o określonej przez nią wysokości. Zarząd Główny może określić wysokość składki minimalnej.
 2. Członkami wspierającymi mogą być także osoby w wieku 16 – 18 lat interesujące się marksizmem. Młodzi członkowie opłacają składkę w wysokości przez nich indywidualnie zadeklarowanej.
 3. Członkami wspierającymi mogą być również obywatele innych państw.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji wymienionej w punkcie 1 i wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Zarząd Główny.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz we wszystkich jego imprezach i korzystać z jego urządzeń.

Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.
 2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Głównego z powodu nie opłacania składek przez okres 2 lat mimo pisemnego upomnienia.
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego.
 4. Odwołanie od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreślenia i wykluczenia przysługuje do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 19

Uchwały władz Stowarzyszenia i władz koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata; może być skrócona uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą kooptować nowych członków na miejsce tych, którzy odeszli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy pochodzących z wyboru.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 2 lata w terminie określonym przez Zarząd Główny.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3 liczby członków zwyczajnych w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Wybieranie w głosowaniu tajnym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.
 4. Uchwalanie wysokości składki członków zwyczajnych.
 5. Uchwalanie zmian w statucie.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie wszelkich innych uchwał związanych z działalnością Stowarzyszenia, które uzna za stosowne.

§ 24

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w liczbie 5 – 9 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego niezbędna jest obecność na jego posiedzeniu Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Generalnego.

§ 25[1]

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, a w przypadku zgłoszenia się nowych kandydatów na członków – przynajmniej raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Generalny, po uprzedniej konsultacji terminu i tematyki z pozostałymi niniejszym wymienionymi członkami Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się także drogą elektroniczną (poprzez Internet: wideokonferencja Skype, Google Hangouts i inne).
 4. Posiedzenie Zarządu Głównego zamyka protokół, podpisany przez wszystkich uczestników; w przypadku wideokonferencji protokół jest rozsyłany do wszystkich uczestników posiedzenia pocztą e-mail i przez nich zatwierdzony adnotacją «ZATWIERDZAM» oraz potwierdzony odesłaną pocztą e-mail.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych jego władz.
 4. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i rejestrowanie nowych członków wspierających.
 6. Powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych Stowarzyszenia. Sprawowanie opieki nad ich działalnością. Wyrażanie zgody na uzyskanie przez koło terenowe Stowarzyszenia osobowości prawnej.
 7. Zatwierdzanie bilansu przedkładanego przez Skarbnika.
 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie Sekcji tematycznych i Grup roboczych oraz ustanawianie regulaminów ich pracy.

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna dokonuje corocznej kontroli całokształtu działalności Zarządu Głównego i kół terenowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkiem i finansami Stowarzyszenia oraz opłacania składek. Ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli. Członkowie Komisji mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i zarządów kół terenowych.

V. Koła terenowe Stowarzyszenia

§ 29

Na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, związanych miejscem zamieszkania lub miejscem pracy z określonym regionem kraju lub miastem, Zarząd Główny może powołać koło terenowe Stowarzyszenia.

§ 30

Koło terenowe realizuje cele statutowe Stowarzyszenia na określonym w uchwale o jego powołaniu terenie, posługując się środkami przewidzianymi przez Statut oraz kierując się prawomocnymi postanowieniami władz Stowarzyszenia.

§ 31

Władzami koła terenowego są:

 1. Walne Zebranie członków koła,
 2. Zarząd koła,
 3. Komisja Rewizyjna koła. Koła terenowe, które liczą poniżej 10 członków, mogą nie powoływać Komisji Rewizyjnej koła.

Do władz koła terenowego stosują się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Statutu.

§ 32

Walne Zebranie koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co 2 lata i jest zwoływane przez Zarząd koła. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd koła z własnej inicjatywy lub a) na wniosek co najmniej 1/2 członków koła, b) na wniosek Zarządu Głównego, c) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, d) w wypadku odejścia lub ustąpienia członka Zarządu koła. Powinno ono być przeprowadzone w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku wymienionego pod a) i b) lub zaistnienia okoliczności wymienionej pod c). O terminie Walnego Zebrania wszyscy członkowie koła powinni być powiadomieni na tydzień wcześniej.

Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania koła stosują się odpowiednio przepisy §§ 19 i 24 niniejszego Statutu.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania koła należy:

 1. Uchwalanie programu działalności koła,
 2. Wybieranie w głosowaniu tajnym Zarządu koła i Komisji Rewizyjnej koła,
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Zarządu koła i podejmowanie uchwały dotyczącej tych sprawozdań, przekazywanej Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. Występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na nadanie kołu osobowości prawnej,
 5. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o rozwiązanie koła,
 6. Podejmowanie wszelkich innych uchwał związanych z działalnością koła, które uzna za stosowne.

§ 34

Wniosek o przyznanie osobowości prawnej mogą zgłaszać koła liczące nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 35

Zarząd koła składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. W przypadku odejścia lub ustąpienia członka Zarządu w toku kadencji przeprowadzane są przez Nadzwyczajne Walne Zebranie koła wybory uzupełniające.

§ 36

Zarząd koła odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. Do ważności jego uchwał niezbędna jest obecność pełnego składu.

§ 37

Do kompetencji Zarządu koła należy:

 1. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności koła,
 2. Reprezentowanie koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. Zarządzanie majątkiem i finansami koła w granicach określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 38

Komisja Rewizyjna koła składa się z 3 członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego. Dokonuje corocznej kontroli całokształtu działalności Zarządu koła, ze szczególnym uwzględnieniem opłacania składek oraz gospodarki środkami pieniężnymi i majątkiem koła. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu koła z głosem doradczym.

W przypadku ustąpienia członka Komisji stosuje się przepis § 35.

§ 39

Koło terenowe może zostać rozwiązane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia:

 1. W wyniku stwierdzenia naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia – po zaopiniowaniu przez Główną Komisję Rewizyjną,
 2. Na wniosek Walnego Zebrania koła.

W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

VI. Majątek Stowarzyszenia

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 42

Na fundusze składają się: 1) składki członkowskie, 2) dochód z nieruchomości i ruchomości, 3) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy, 4) dochody z działalności gospodarczej, 5) dochody z wydawnictw i imprez Stowarzyszenia.

§ 43

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Generalnego.
 2. Analogiczne zasady do tych określonych w pkt 1 stosuje się dla ważności innych dokumentów i pism, jak wymienionych w pkt 1.

§ 44

Dla ważności zobowiązań dotyczących praw i obowiązków majątkowych koła, które uzyskało osobowość prawną, wymagane są podpisy przewodniczącego lub sekretarza oraz skarbnika Zarządu koła terenowego Stowarzyszenia.

VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

 1. Uchwałę o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.