Przegląd Krytyczny: Pismo niezależne (1991-2001)


Przegląd Krytyczny„Przegląd Krytyczny: Pismo niezależne” było czasopismem katowickiego koła Stowarzyszenia Marksistów Polskich wydawanym nieregularnie w latach 1991-2001. Redaktorem naczelnym pisma był Antoni Terlikowski (1921-2009). Wydano łącznie 23 numery i jeden numer specjalny – dodatek do numeru 8.

Część numerów została zreprodukowana cyfrowo z uwagi na brak dostępności papierowych wersji, które mogłyby stanowić podstawę do wykonania fotokopii. W przypadku znalezienia w tych numerach błędów (literówek, składu itd.) prosimy o kontakt celem poprawienia opublikowanych wersji.

nr 1 – maj 1991 [reprodukcja]

 • Redakcja – Artykuł wstępny
 • Obserwator – Prezydent wybrany i co dalej?
 • „Zet” – Kapitał międzynarodowy a wybory prezydenckie
 • Piotr Janosz – Fenomen Tymińskiego
 • Mariusz Korcz – Oblicze PZPR i jej spadek
 • Wiesław Smutny – Jaruzelski wykonał zadanie
 • Jan Solski – Krach „pieriestrojki” i jego  następstwa

nr 2 – maj 1991 [reprodukcja]

 • Z czym do wyborów?
 • Obserwator – Awantura wokół wyborów parlamentarnych
 • Związkowiec – III Zjazd NSZZ „Solidarność” i jego wyniki
 • Mariusz Korcz – Oblicze Porozumienia Centrum
 • Ściegienny – Kościół katolicki a polityka
 • Saint-Just – Rakowski a Konstantyn Wielki

nr 3 – lipiec 1991 [reprodukcja]

 • J. Smutny – W obliczu katastrofy ekonomicznej
 • „Zet” – Polityczne bankructwo i „wolne wybory”
 • Mariusz Korcz – Porozumienia sierpniowe i ich rezultaty
 • Związkowiec – Sens protestu „Solidarności”
 • Piotr Janosz – Klasa robotnicza a prywatyzacja
 • Obserwator – Zmory przeszłości i aktualne przeszkody

nr 4 – październik 1991 [reprodukcja]

 • Komentator – Obóz rządzący i sejm dwuletni
 • Mariusz Ornat – Wolność sumienia i wyznania a interesy
 • Piotr Janosz – Spółki akcyjne a interesy pracujących
 • Michał Wasilewski – Czy komunizm upadł ostatecznie?
 • Obserwator – Zwycięstwo kontrrewolucji w ZSRR

nr 5 – grudzień 1991 [reprodukcja]

 • Zespół redakcyjny – Do Czytelników
 • Obserwator – Polityczna klęska obozu solidarnościowego czyli „pierwsze 'wolne’ wybory parlamentarne” po wojnie
 • Wyborca – Ordynacja wyborcza a wyniki wyborców
 • Leszek Kwaśny – Blaski i cienie wątpliwego zwycięstwa
 • Związkowiec – Związki zawodowe a wybory
 • Mariusz Ornat – Klęska wyborcza Kościoła katolickiego
 • Michał Wasilewski – 74 Rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

nr 6 – marzec 1992 [reprodukcja]

 • Obserwator – Za co ponosi odpowiedzialność rząd mecenasa Olszewskiego?
 • Czy istnieje alternatywa wobec programu przywrócenia kapitalizmu?
 • Mariusz Korcz – Dekomunizacja – igrzyska zamiast chleba
 • Związkowiec – Wymowa strajków styczniowych
 • Piotr Janosz – Straszą, aby grabić
 • Jan Solski – Czy powrót do kapitalizmu ma realne podstawy urzeczywistnienia?

nr 7 – maj 1992

 • 1 maja – wczoraj i dziś
 • Komentator – O przyczynach i skutkach słabości związków zawodowych
 • Związkowiec – Po strajku nauczycieli
 • Mariusz Korcz – Amerykańskie raporty
 • Obserwator – Jakie związki zawodowe potrzebne są ludziom pracy? (Tezy)

nr 8 – lipiec 1992 [reprodukcja]

 • Piotr Janosz – Demokracja a dyktatura
 • Obserwator – Istota, przyczyny i skutki czerwcowego przesilenia rządowego
 • Komentator – Afera z teczkami, czyli oblicze chrześcijańskiej odmiany demokracji burżuazyjnej
 • Mariusz Korcz – Na drodze do jawnej dyktatury, czyli dajcie mi władzę, a ja was urządzę
 • Drodzy Czytelnicy!
 • Deklaracja Pheniańska
 • Nasze stanowisko (od Redakcji)

nr 8 – dodatek specjalny – lipiec 1992 [reprodukcja]

 • Michał Wasilewski – W 48 rocznicę powstania i 3 rocznicę upadku Polski Ludowej

nr 9 – grudzień 1992 [reprodukcja]

 • Edward Krycki – Strajki lata 1992
 • Związkowiec – Nad 21 postulatami
 • Drodzy Czytelnicy!
 • Deklaracja Ateńska
 • Nasze uwagi (od redakcji)
 • Obserwator – Nowy etap powszechnego kryzysu kapitalizmu

nr 10 – marzec 1993

 • Redakcja – W sprawie Grupy Inicjatywnej Partii Robotniczej
 • Związkowiec – Grudniowe strajki
 • Mariusz Korcz – Dokąd zmierza OPZZ?
 • Winner – Sytuacja międzynarodowa na początku 1993 roku

nr 11 – grudzień 1993

 • Towarzysz – Życie i poglądy Wsiewołoda Wołczewa
 • Andrzej Bielski – Mitologia ekonomiczna Leszka Balcerowicza
 • Edward Krycki – Zwycięstwo lewicy burżuazyjnej
 • Leszek Kwaśny – Zakładnik zwycięstwa
 • M. Chomar – Kto wygrał wybory?
 • Stefan Owczarz – Dyrektywa najważniejsza

nr 12 – kwiecień 1994

 • Mariusz Korcz – Prezydent – Parlament – Rząd a interesy ludzi pracy
 • A.B. – Budżet 1994
 • Andrzej Bielski – Kapitalistyczna transformacja ustrojowa a interesy ekonomiczne społeczeństwa
 • Leszek Kwaśny – „Komuna” a komunizm

nr 13 – październik 1994 [reprodukcja]

 • Mariusz Korcz – Manifest PKWN a niektóre współczesne problemy
 • Piotr Niewiadomski – W 13 rocznicę powstania i likwidacji Katowickiego Forum Partyjnego przy KW PZPR w Katowicach
 • Andrzej Bielski – NATO a problemy ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa i współpracy
 • Oświadczenie KC WKPB „O imperialistycznej istocie i antynarodowych celach 'strategicznego partnerstwa’ między USA, NATO i Rosją

nr 14 – wrzesień 1995

 • Andrzej Bielski – Reorientacja zewnętrznych powiązań gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz b. ZSRR i jej skutki
 • Leszek Kwaśny – Nad deklaracją ideowo-programową ZKP „Proletariat”
 • Polemika: Zygmunt Najdowski – „W obronie dobrego imienia przyjaciela” i Piotr Niewiadomski – „Nie chwalmy nocy przed wschodem Słońca”
 • „Człowiek z żelaza” – rozmowa z Albinem Siwakiem – byłym członkiem Biura Politycznego KC PZPR z czasów stanu wojennego
 • Oświadczenie prasowe AKEL i Komunistycznej Partii Grecji
 • Nekrolog: Chaled Bagdasz (1912-1995)
 • Nekrolog: Andrzej Szyszka (1939-1995)

nr 1 (15) – marzec 1996

 • Kazimierz Mijal – Rewolucyjny socjalizm nie musiał upaść – został zamordowany
 • Leszek Kwaśny – Wyborcza klęska obozu solidarnościowego i Kościoła – zwycięstwo rzeczników kapitalizmu
 • Mariusz Ornat – Kościół a wybory prezydenckie
 • A.B. – Budżet 1996
 • Andrzej Bielski – Asymetryczne współzależności

nr 2 (16) – maj 1996 [reprodukcja]

 • Jarosław Rajski – Bankructwo neosolidaryzmu i upadek „Solidarności”
 • Kazimierz Mijal – Dwa filary politycznego wsparcia kapitalizmu i burżuazji
 • Leszek Kwaśny – Spiski a polityka
 • Obserwator – Niektóre uwagi do tekstu wspomnień tow. J.Trusza pt. „I dekada”

nr 3 (17) – wrzesień 1996 [reprodukcja]

 • Kazimierz Mijal – Okres przejściowy od społeczeństwa kapitalistycznego do komunistycznego
 • Edward Krycki – Na marginesie „Notatek Kłopotnika” czyli o tym jak A.Schaff zaleca zwalczać rewolucyjną lewicę
 • Andrzej Bielski – Wolnorynkowy kapitalizm a społeczna efektywność gospodarowania

nr 1 (18) – marzec 1997

 • Nasze propozycje wyborcze
 • Leszek Kwaśny – Rewolucyjny proletariat a rząd
 • Jarosław Ładosz – Mijal o okresie przejściowym
 • Wywiad Niny Andrejewej – Sekretarza Generalnego WKPB – dla Radia „Swoboda” z 2 maja 1996 r.
 • Nekrolog Jerzego Hołdy

nr 2 (19) – lipiec 1997

 • Chomar – Komu nowa Konstytucja?
 • Tomasz Gleba – System partyjny III RP – in statu nascendi
 • Andrzej Bielski – Integracja zachodnioeuropejska a Europa środkowo-wschodnia
 • Rafał Sakowicz – O potrzebie dyskusji. Na marginesie dyskusji J. Ładosza z K. Mijalem

nr 1-2 (20-21) – maj 1998

 • Zdzisław Marzec – Hiszpańscy (i nie tylko) intelektualiści o aktualności marksizmu
 • Edward Krycki – Apolityczność w polityce
 • Jarosław Rajski – W sprawie tożsamości lewicy w Polsce
 • A. B. – Budżet „chłodzonej” gospodarki
 • A. B. – 150-lecie Manifestu Komunistycznego
 • Wiesław Mysłek – Jarosław Ładosz

nr 1 (22) – kwiecień 2000

 • Jarosław Rajski – Czy kapitalizm nie ma alternatywy?
 • Kazimierz Mijal – Stary utopijny socjalizm „nowej” drobnomieszczańskiej lewicy
 • Leszek Kwaśny – O komunizmie i chrześcijaństwie raz jeszcze. Uwagi na marginesie artykułu L. Nowaka
 • Andrzej Bielski – Dwa oblicza kapitalistycznej globalizacji

nr 1 (23) – maj 2001

 • Leszek Kwaśny – Wyścig szczurów o zasługi w likwidacji PRL (Uwagi na marginesie książki „Polska pod rządami PZPR” )
 • Kazimierz Mijal – Wybory prezydenckie mają znaczenie historyczne lecz nie przełomowe
 • Jarosław Rajski – Ogólnoeuropejska integracja czy dezintegracja i utrwalenie podziału Europy?
 • Nina Andrejewa – O pracy WKPB w warunkach współczesnych
 • Wisal Farhah Bagdasz – Udoskonalenie czegoś nie oznacza zburzenia jego pierwotnego kształtu