Grupa robocza ds. dydaktycznych


didatticaGrupa robocza ds. dydaktycznych ma charakter zadaniowy i jej celem jest przygotowywanie tematyki spotkań Stowarzyszenia Marksistów Polskich, opracowywanie koncepcji działań edukacyjnych i tworzenie poszczególnych materiałów o charakterze dydaktycznym. Grupa bezpośrednio podlega pod Zarząd Główny SMP.

Przewodniczący/a Grupy:

Kontakt z Grupą:

Regulamin pracy
Grupy roboczej ds. dydaktycznych
Stowarzyszenia Marksistów Polskich

§ 1

 1. Grupa robocza ds. dydaktycznych ma charakter zadaniowy i jej celem jest przygotowywanie tematyki spotkań Stowarzyszenia Marksistów Polskich (dalej: SMP), opracowywanie koncepcji działań edukacyjnych i tworzenie poszczególnych materiałów o charakterze dydaktycznym.
 2. Grupa bezpośrednio podlega pod Zarząd Główny SMP.
 3. W pracach Grupy mogą brać udział wszyscy członkowie SMP.
 4. Zgłoszenie do pracy w ramach Grupy członek SMP przekazuje Zarządowi Głównemu SMP, który na bieżąco aktualizuje listę członków SMP deklarujących uczestnictwo w pracach Grupy.

§ 2

 1. Pracami Grupy kieruje jej Przewodniczący.
 2. Przewodniczącego Grupy wyznacza spośród swego grona Zarząd Główny SMP.
 3. Wybór Przewodniczącego Grupy następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego SMP w danym okresie kadencji organów SMP.
 4. Kadencja Przewodniczącego Grupy trwa do momentu wybrania nowego Przewodniczącego Grupy.
 5. Przewodniczącego Grupy może w każdej chwili zmienić Zarząd Główny SMP.

§ 3

 1. Członkowie SMP uczestniczący w pracach Grupy mogą wybrać spośród siebie Sekretarza Grupy.
 2. Zadaniem Sekretarza Grupy jest prowadzenie dokumentacji prac Grupy.

§ 4

Zakres i tematyka pracy Grupy jest ustalana przez Przewodniczącego Grupy, z uwzględnieniem ram merytorycznych i charakteru powołanej Grupy.

§ 5

 1. Posiedzenia Grupy odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
 2. O terminie posiedzenia informuje wszystkich uczestniczących w pracach Grupy jej Przewodniczący.
 3. Posiedzenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub wirtualnej (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej).
 4. Z każdego posiedzenia Grupy tworzony jest – przez Przewodniczącego lub Sekretarza Grupy – protokół.
 5. Protokół z posiedzenia Grupy przekazywany jest w terminie do 7 dni od daty odbytego posiedzenia Grupy do Zarządu Głównego SMP przez Przewodniczącego Grupy.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem pracy przyjmuje się zasadę ścisłej współpracy Przewodniczącego Grupy z Zarządem Głównym SMP.
 2. Niniejszy Regulamin pracy Grupy wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd Główny SMP.