Kwestia kobieca

Teksty szczególnie koncentrujące się na tematyce płci, rodziny, roli i funkcji kobietSpołeczeństwa podzielone na klasy – społeczeństwo niewolnicze, feudalizm, kapitalizm, które następują po sobie aż do dnia dzisiejszego po znacznie dłuższej historycznej epoce prymitywnego komunizmu – były nieuniknionymi stanami w przemijającej historii ludzkości, które, umożliwiając rozwój sił wytwórczych, wyalienowały i tymczasowo uśmierciły społeczny instynkt ludzkości do jednoczenia się i wspólnej pracy, […]

ICP – Patriarchat jest filarem kapitalizmu i upadnie wraz z ...


Główną, podstawową cechą bolszewizmu i rosyjskiej Rewolucji Październikowej jest wciąganie do polityki właśnie tych, którzy w kapitalizmie byli uciskani najbardziej. Kapitaliści dławili ich, oszukiwali, grabili zarówno za monarchii, jak i w republikach demokratyczno-burżuazyjnych. Ten ucisk, to oszukiwanie, ta grabież pracy ludu przez kapitalistów były nieuniknione dopóty, dopóki utrzymywała się prywatna […]

Włodzimierz I. Lenin – Międzynarodowy Dzień Robotnic [8 Marca]Informacja za: https://marksizm.edu.pl/grudzien-2023-z-kwestia-kobieca/ Jest nam niezmiernie miło – po wielu latach oczekiwania – opublikować dziś klasyczne prace z tematycznego zakresu „kwestii kobiecej”. I tak z końcem grudnia 2023 roku na stronach Centrum Badań i Studiów Marksistowskich zagościły następujące pozycje: Augusta Bebla, Kobieta i socjalizm, również Augusta Bebla, Szkice o kobiecie […]

Aktualizacja biblioteki SMP o prace z zakresu „kwestii kobiecej”


„Słyszałem różne szczególne rzeczy na ten temat od rosyjskich i niemieckich towarzyszy. Muszę to Wam powiedzieć. Mówiono mi, że pewna utalentowana komunistka z Hamburga publikuje gazetę dla prostytutek i że zamierza zorganizować je dla walki rewolucyjnej. Róża działała i odczuwała jak komunistka, kiedy w pewnym artykule poruszała sprawę prostytutek aresztowanych […]

Ze wspomnień Klary Zetkin [Opinie Lenina w kwestiach obyczajowych i ...


Dear friend! Plan broszury stanowczo radzę napisać bardziej szczegółowo. W przeciwnym razie jest zbyt wiele niejasności. Co do jednego muszę wypowiedzieć się już teraz: Paragraf 3 – „postulat (kobiet) wolnej miłości” radzę zupełnie wyrzucić. Sprowadza się to w istocie rzeczy nie do proletariackiego, lecz burżuazyjnego postulatu. Bo rzeczywiście, co Wy […]

List W.I. Lenina do Inessy Armand (17 stycznia 1915 r.)Rola przypisana pracy w republice proletariackiej (rola tak radykalnie różna od tej, którą uznaje społeczeństwo burżuazyjne) daje początek nowej moralności, która zmienia mentalność mas pracujących i zmusza je do myślenia i reagowania inaczej, niż w przeszłości. W rezultacie widzimy wiele przejawów działalności człowieka w nowym świetle i z tego nowego […]

Aleksandra Kołłontaj – Emancypacja kobiet poprzez pracę


I Największa praca na temat zagadnienia rodziny w literaturze marksistowskiej, Engelsa «Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa»1 pojawiła się trzydzieści sześć lat po Manifeście Komunistycznym. W Manifeście i w innych wcześniejszych pracach Marksa i Engelsa znajdujemy kilka poglądów na ten temat, które rzucają światło na źródło i rozwój ich późniejszych […]

Bernhard Joseph Stern – Engels o rodzinie


To, co Rewolucja Październikowa osiągnęła w zakresie emancypacji kobiet pracujących w Związku Radzieckim, jest wszystkim dobrze znane, jest jasne i bezdyskusyjne. Jaki jednak wpływ miała Wielka Rewolucja Październikowa na ruch emancypacji kobiet w innych, burżuazyjnych krajach za granicą? Co przyczyniło się do powstania «nowej kobiety» zaangażowanej w zadania i dążenia […]

Aleksandra Kołłontaj – Co Rewolucja Październikowa zrobiła dla kobiet na ...1
Wprowadzenie powszechnego zakazu aborcji przez Trybunał Konstytucyjny jest perfidnym działaniem PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, mającym na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od klęski podczas obecnej pandemii polityki ochrony zdrowia obywateli, prowadzonej od 1989 roku. Aby odeprzeć zarzutu o tym, że poprzez swoją politykę PiS doprowadził do tysięcy ofiar śmiertelnych, ekipa […]

Perfidne i drakońskie prawo przeciw kobietom


Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi usytuowania pracy reprodukcyjnej w kapitalistycznym systemie ekonomicznym – w świetle Marksowskiej teorii wartości dodatkowej. Interesują nas zatem nie tyle poglądy Marksa ((i Engelsa)) na stan faktyczny, ile wpisane w teorię wartości dodatkowej intuicje dotyczące stosunku kapitału do pracy reprodukcyjnej, warunków możliwości ((ewentualnego)) zainteresowania kapitału konserwacją […]

Czy (i jak) kapitał zarabia na patriarchacie? Praca reprodukcyjna według ...