Włodzimierz Luty


O Włodzimierz Luty

Ur. w 1951 r., ekonomista i filozof, dr nauk humanistycznych, doradca ds. organizacji i prowadzenia biznesu.

O Marksie: „pamięć polska” versus „pamięć świata” Karola Marksa oraz jego dorobek teoretyczny przypomina się, z reguły, w czasach kolejnych kryzysów gospodarczych o charakterze lokalnym i globalnym. W ostatnich latach znowu można zaobserwować ponadprzeciętny wzrost zainteresowania twórczością autora Kapitału. Wiąże się to z kryzysem światowych finansów lat 2007-2009 i jego […]

O aktualności teorii ekonomicznej Marksa


Wstęp Zdając sobie sprawę z historycznej zmienności treści pojęcia „liberalna demokracja”, dla potrzeb niniejszej analizy przyjmuję takie jej rozumienie, które odnosi się do „liberalnego projektu” organizacji życia społecznego na podstawie dwóch podstawowych zbiorów zasad: (1) organizacji działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku i wolnej konkurencji („zasady wolnorynkowego kapitalizmu” lub „ […]

Dylematy i iluzje liberalnej demokracji
Co mamy na myśli, gdy mówimy i piszemy o „aktualności Marksa” albo o „Marksie dla naszych czasów”? Marksa oraz jego dorobek teoretyczny przypomina się, z reguły, w czasach kolejnych kryzysów gospodarczych o charakterze lokalnym i globalnym. W ostatnich trzech latach znowu można zaobserwować ponadprzeciętny wzrost zainteresowania twórczością autora Kapitału. Wiąże […]

O „aktualności Marksa” (kilka uwag metodologicznych)


„Kapitalizm ludowy” – upowszechnianie własności prywatnej Nie wdając się w niuanse historycznej genezy doktryny i pojęcia „kapitalizm ludowy”, abstrahując od różnych treści społeczno-ekonomicznych, kryjących się za tym pojęciem we współczesnych sporach ideowo-politycznych, dla potrzeb niniejszego studium przyjmuję najprostsze rozumienie. „Kapitalizm ludowy” – rzadko głoszony jako całościowy program, częściej – jako […]

Kapitalizm ludowy w Polsce – studium przypadków


Klasycy filozofii marksistowskiej nie zajmowali się specjalnie zagadnieniem wzajemnego związku sprzeczności logicznej i dialektycznej, czy też stosunkiem logiki formalnej do dialektyki. Ów logiczno-metodologiczny problem występuje jednak w ich konkretnych historycznych analizach (u Marksa — zwłaszcza w analizach historii kapitalizmu oraz pojęć ją streszczających, u Engelsa — w próbach dialektycznego uogólnienia […]

Sprzeczności logiczne a sprzeczności dialektyczne1. KONIECZNOŚĆ ZNIESIENIA KAPITALIZMU Problematyka socjalizmu zarysowana w przedwojennej twórczości Oskara Langego jest uwikłana przede wszystkim w jego teoretyczną krytykę kapitalizmu. Obejmuje ona refleksję nad ekonomicznymi i politycznymi procesami, które w ramach kapitalizmu prowadzą do zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą i zorganizowania planowej gospodarki socjalistycznej. O. Lange wyróżnia dwa […]

Koncepcja socjalizmu w poglądach Oskara Langego z lat trzydziestych